Download terms and conditions

United Kingdom

Download betingelserne

Download betingelserne

Denmark

Download betingelserne

 

 1. Gyldighed
  Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

 2. Tilbud
  Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

 3. Mellemsalg
  Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

 4. Pris
  Alle priser er i danske kroner eller anden angiven valuta og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 5. Betaling
  5.1. I fald intet andet aftales, er betalingsbetingelserne på alle afgivne tilbud 30 dage netto fra det tidspunkt ansvaret for produktet overgår til køber. Sidste rettidige betalingsdato anføres i henhold til 5.2.
  5.2. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
  5.3. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
  5.4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %.
  5.5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

 6. Ejendomsforbehold
  6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
  6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
  6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 7. Levering
  7.1 Levering sker fra sælgers eller producents adresse i henhold til tilbud, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
  7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
  7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 13.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
  7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

 8. Emballage
  8.1. Emballering er inkluderet i prisen.
  8.2. Emballagen tages ikke retur

 9. Produktinformation
  Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 10. Produktændringer
  Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 11. Mangler og reklamation
  11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
  11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
  11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
  11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
  11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
  11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

 12. Accept af leverance
  12.1. Såfremt det leverede produkt er identisk med det af køber bestilte, frafalder købers betalingsforpligtelser ikke, i fald det leverede produkt viser sig ikke at kunne benyttes som tiltænkt af køber.
  12.2. I fald køber forandrer eller foretager indgreb i det leverede produkt, accepterer køber leverancen, herunder købers betalingsforpligtelser.

 13. Ansvarsbegrænsning
  13.1. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
  13.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
  13.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
  13.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 13.3.
   
 14. Returnering & reklamation
  14.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
  14.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning, eller afhjælpning af mangler enten under eller udenfor garantiperioden, skal det solgte fremsendes til sælger i forsvarlig emballage således at det returnerede produkt ikke lider skade af transporten. Forsendelsen sker desuden for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til at betale omkostningerne ved returneringen produktet.
  14.3. I fald det returnerede produkt er udenfor garanti foretages reparation og forsendelse for købers regning og risiko, og alle omkostninger forbundet hermed dækkes af køber.

 15. Annullering af placerede ordrer
  Køber kan annullere placerede ordrer, såfremt RepComp kan annullere bestillingen hos producenten. Muligheden for at annullere ordrer afhænger af hvilken producent der er tale om.

 16. Produktansvar
  For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 17. Transport af rettigheder og pligter
  Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 18. Tvistigheder
  Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret. Rette værneting er ved retssager anlagt af køber eller sælger Sø- og Handelsretten i København.